§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gigadomy.pl prowadzony jest przez GIGAarchitekci sp. z o.o.
(adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, 43-190 Mikołów);
NIP: 6351864628; REGON: 524304728; KRS: 0001013474; adres poczty elektronicznej: biuro@gigaarchitekci.pl.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie
i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu
Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe
przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich poprawiania
i aktualizacji.

4. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła
lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.
93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.gigadomy.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – GIGAarchitekci sp. z o.o.; adres wykonywania działalności i doręczeń: ul. Ludwika
Waryńskiego 24 L1, 43-190 Mikołów. NIP: 6351864628; REGON: 524304728; KRS: 0001013474, poczta
elektroniczna: biuro@gigaarchitekci.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo wykonania Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania
przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (pierwsze) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (drugie) po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y (w tym w zależności od Produktu
także: wersja Produktu, elementy dodatkowe Produktu), ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty
elektronicznej; przeglądarka internetowa: “Mozilla Firefox w wersji 107.0 i wyższej lub Chrome w wersji 110.0
i wyższej lub Safari w wersji 16.2 i wyższej lub Edge w wersji 107.0 i wyższej lub Opera w wersji 93.0
i wyższej”. (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. 5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
  pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
  reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na
  przykład pisemnie na adres: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, 43-190 Mikołów lub w formie
  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gigaarchitekci.pl.

 2. 5.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania
  Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i rozpatrzenie reklamacji
  przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
  wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. 5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
podatki. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego
w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez: wiadomość mailową dostarczoną na adres poczty
elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje po
potwierdzeniu przez Sprzedawcę oraz przesłaniu Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści
zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.2. Regulaminu. Treść
Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.

§ 4

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. 1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 2. 1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie.
  Numer rachunku: 23 8436 0003 0000 0030 1614 0001

2. Termin płatności:

 1. 2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. 2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest
  do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 5

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy
Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach
Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska,
przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1,
43-190 Mikołów – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu. W przypadku Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin w opisie Produktów będących
przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
sposób:

 1. 4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.

 2. 4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży.

5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru
osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie podanym w opisie danego
Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. 5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.

 2. 5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży.

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową
Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona
przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, 43-190 Mikołów; lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gigaarchitekci.pl

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do
zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza,
że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września
2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
(Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Lub

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Lub

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem
email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 pkt. 8. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, 43-190
Mikołów, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gigaarchitekci.pl.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest dostępny jest w § 12 Regulaminu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. 3.1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego
  własności (np. Umowa Sprzedaży)
  – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
  przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami
  lub w częściach,
  – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu
  Produktów przez czas oznaczony,
  – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 2. 3.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od
konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, 43-190 Mikołów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:

 1. 8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny
  w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez
  niego dodatkowych kosztów.

 2. 8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy; lub w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy; lub w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; lub w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia; lub w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; lub w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami; lub w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; lub w której konsument wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; lub w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; lub o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; lub zawartej w drodze aukcji
publicznej; lub o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; lub
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

PRAWO WYMIANY PRODUKTU

1. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji
zgodnie z § 6 Regulaminu oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z § 7 Regulaminu.
Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy
i dobrowolny.

2. Klient, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym o tej samej lub innej wartości. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o wymianie
Produktu może zostać złożone na przykład:

 1. 2.1. Pisemnie na adres: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1, Mikołów 43-190;

 2. 2.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gigaarchitekci.pl.

3. Klient w przypadku wymiany Produktu zobowiązany jest ponieść, obok zapłaty ceny Produktu (w przypadku
wartości wyższej niż zakupiony wcześniej Produkt Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, a w
przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę potrącając opłatę manipulacyjną, o której
mowa w § 9 Regulaminu), następujące koszty:

 1. 3.1. Opłata za wymianę Produktu w wysokości 500,00 złotych.

 2. 3.2. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do
  Klienta.

4. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu należy odesłać
Produkt przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1,
Mikołów 43-190.

5. Wymieniany Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ślady
użytkowania wynikają z korzystania z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.

6. Dopuszcza się jedną wymianę projektu na inny Produkt z oferty GIGAdomy. Wymieniony projekt nie
podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

(dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami)

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli
stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę
o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca
2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze
zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami –
przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 12

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

GIGAdomy
ul. Ludwika Waryńskiego 24 L1
biuro@gigaarchitekci.pl

– Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od:
umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy /odbioru(*)……………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

You don't have permission to register
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Dodatki do projektu
0
X